Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Router has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_router.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_Model has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_model.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PL_Page_Data_View has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/pluginloader/page_data/page_data_views.php:29
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowserView has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser_view.php:10
Unknown error type: [8192] Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CMSimpleFileBrowser has a deprecated constructor
/customers/1/e/3/ultunae.se/httpd.www/w/plugins/filebrowser/classes/filebrowser.php:10
ultunae.se - Västerbottens läns hushållningssällskap 1814

ultunae.se

:   Hem > Hushållningssällskap > Västerbottens läns hushållningssällskap 1814

Västerbottens läns hushållningssällskap 1814

Landshövding Gustaf Edelstam var även en intresserad jordbrukare. Han utnämnde 12 ledamöter den 24 februari 1814, med anledning av det kungliga brevet från den 7 september 1813. Edelstam valdes stadgeenigt till förste ordförande. 1821 bildas Lanthushållnings-Committéer (byter senare namn till hushållningsgillen) i alla socknar.

Gustaf Edelstam. Hette ursprungligen Fahlander och föddes på Björknäs glasbruk 1764. Edelstam är känd i Runebergs sånger som överste Fahlander. Han ingick vid arton års ålder som sergeant vid Åbo läns regemente, deltog i 1788 och 89 års krig och var 1790 kapten vid Karelska jägarkåren. Fem år därefter utnämndes han till major vid Österbottens regemente, blev 1796 chef för Kajana bataljon och överstelöjtnant i armén, samt tillförordnad landshövding 1804-1805 i Uleåborgs län. Vid krigets utbrott 1808 var Fahlander chef över Kajana bataljon vid Sandelska brigaden. I striderna vid bl.a. Virta bro utmärkte han sig och utnämndes till överste i armén. Adlades 1809 och kallade sig därefter Edelstam. 1811 utnämndes han till landshövding i Västerbotten. 1817 begärde han avsked och flyttade till Burträsk, där han avled 1825.

Den förste länsagronomen anställs 1864 och året efter en fiskeritjänsteman. Länets första mejeri startar 1867 i Hössjö och Sällskapet anställer en länsmejerska. Tjugo år senare anställs en mejerikonsulent.


1878 uppförde Hushållningssällskapet ett skolhus för centralslöjdskolan i Umeå med butik och salar för bl a träslöjd, bleckslageri och bokbinderi. Byggnaden hade stomme av stående timmer och var först rappad, innan den fick sitt nuvarande utseende med panel, inspirerad av putsarkitektur på 1890-talet. 1904 byggdes snickeriverandor mot gården. I skolan hade även sällskapet sina expeditionslokaler. Det skulle även finnas plats i byggnaden för en agrikulturkemisk station, men den kunde inte startas förrän några år senare.

På grund av Sällskapets dåliga ekonomi säljs lantbruksskolan till landstinget 1864, men köps tillbaka 20 år senare. Sällskapets viktigaste arbetsuppgift blir vid sekelskiftet rådgivnings- och undervisningsverksamheten, och 1908 övergår länsagronomtjänsten till fyrs jordbrukskonsulent. Ett par år senare anställs även fyra  vandringsrättare. Verksamhetens omfattning ökar och 1939 är 13 personer anställda på expeditionen i Umeå medan fältpersonalen uppgår till 47 st varav 16 vandringsrättare. Dessutom finns 24 anställda på skolorna. 1947 inrättas Lantbruksnämnden vilken övertar all verksamhet för yttre och inre rationalisering av lantbruket.

1913 doneras Strömsörs egendom till Sällskapet av dr C Häggström, och det beslutas att starta en lanthushållsskola där. Sällskapet säljer 1953 skolorna i Umeå, Skellefteå, Malgomaj, Sorsele och Levar med 196 ha åker, 1.552 ha skog och 1.127 ha övrig mark till landstinget.


1967 bygger Hushållningssällskapet ett nytt kontorshus i Umeå, byggnaden rymde förutom egna kontor även lokaler för lantbruksnämnden, som samma år övertog all statligt finansierad verksamhet. För att lantbruksnämnden skulle klara sina nya arbetsuppgifter överfördes 31st även anställda. De rådgivare som tidigare var placerade ute i länet blev stationerade i Umeå.

1998 såldes Hushållningssällskapets stadsfastighet Kraften 8 till Vasakronan AB.

Hushållningssällskapet Västerbotten upplöstes och dess verksamhet slogs samman med Hushållningssällskapet i Norrbotten, som bytte namn till Norrbotten-Västerbotten år 2010.

Ordförande

1814-1817 Gustaf Edelstam
1817- 1842 Georg Lars af Schmidt
1842- 1856 Gustaf Adolf Montgomery
1856–1864  Gustaf Munthe
1864–1872 Erik Viktor Almquist
1873–1891 Axel Wästfelt
1892–1899 Jesper Ingevald Crusebjörn
1900 J Berlin
1900–1902 Axel Asker
1902–1903 L Schöning
1903 Axel Cederberg
1903–1904 Jesper Ingevald Crusebjörn
1905–1916 Henning Theodor Biörklund
1917–1923 Axel Schotte
1923–1931 Nils Gustaf Ringstrand